Menu
Nahoru

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky společnosti MKM Europa Media s.r.o.

I. Úvodní informace

1. Všeobecné smluvní podmínky poskytovatele (dále také „VSP“), kterým je MKM Europa Media s.r.o., známa jako CK EuropaTour se sídlem: Dr.M.Tyrše 3106, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 01574868, DIČ: CZ01574868 také jako „CK“) upravuji vzájemné smluvní vztahy mezi CK a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále také jako „zákazník“), a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je občanský zákoník, obchodní zákoník, aj.

2. Všeobecné smluvní podmínky CK jsou platné pro všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu poskytované CK a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřenou mezi zákazníkem a CK. CK si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (katalog, nabídkový list, internet apod.) odlišné podmínky, které mají přednost před těmito smluvními podmínkami.

3. CK poskytuje své služby bez omezení, pouze osoby mladší 18 let mohou užívat služeb jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Osoby mladší 15 let mohou využívat služby CK jen v doprovodu osoby starší 18 let nebo po písemném souhlasu zákonných zástupců-

II. Smluvní vztah

Smlouva o obstarání zájezdu je uzavřena v okamžiku, kdy:

Zákazník se na základě cestovní smlouvy zavazuje za objednaný a potvrzený zájezd zaplatit na účet CK jeho cenu, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

III. Cena zájezdu a forma úhrady

1. Ceny zájezdů jsou uvedeny v nabídkových materiálech CK (www.europatour.cz, případně letáky, katalogy) a v cestovní smlouvě. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi CK a zákazníkem dle zákona č. 526/1992 Sb. Úhrada ceny zájezdu:

2. V případě neuhrazení dohodnuté ceny zájezdu v termínu dle předešlého odstavce, je zájezd automaticky stornován bez náhrady.

IV. Voucher (poukaz)

V případě nákupu zájezdu od CK prostřednictvím slevové akce, uhradí zákazník cenu zájezdu na účet slevového portálu. Při následné objednávce zájezdu u CK je zákazník povinen uvést číslo voucheru/kupónu, který obdržel od slevového portálu. Následně bude zákazníkovi ze strany CK zaslána cestovní smlouva.

V. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je oprávněn:

2. Zákazník je povinen:

VI. Povinnosti a práva CK

1. CK je povinna:

2. CK má právo:

a) přesunout zájezd na nejbližší možný termín v případě:

O přesunutí konkrétní akce je CK povinna neprodleně informovat zákazníka nejpozději 3 dny před termínem zájezdu. Dále je CK povinna nabídnout zákazníkovi nejbližší možný termín. V případě, že CK nemá další termín, je povinna navrátit prokazatelně zaplacenou částku zpět klientovi. V případě nabídnutí dalšího termínu a storna ze strany klienta se bude postupovat dle čl. VII. Storno podmínky.

b) změnit odjezdové časy a program zájezdu. O této skutečnosti je CK povinna informovat zákazníka nejméně 3 dny před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

VII. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn kdykoli odstoupit od cestovní smlouvy a zrušit svou objednávku zájezdu.

V případě, že zákazník odstoupí od cestovní smlouvy a objednávku zruší, je povinen zaplatit CK smluvní pokutu za zrušené služby ve výši:

Zákazník je povinen zaplatit smluvní pokutu dle tohoto odstavce ve lhůtě 5 dnů od odstoupení od cestovní smlouvy.

VIII. Reklamace

1. Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém.

2. Dojde-li k reklamaci, je povinností zákazníka zahájit řízení ihned na místě u zástupce CK (průvodce či delegát). Nepodaří-li se zástupci CK zástupci sjednat nápravu, je nutno sepsat záznam o reklamaci, v němž budou uvedeny objektivně všechny okolnosti. Tento záznam o reklamaci podepíše zástupce CK a zákazník popř. další zúčastněné osoby. K této reklamaci je CK povinna se vyjádřit do 30 dnů od obdržení. Nebyla-li reklamace uplatněna ihned na místě u zástupce CK, bude pokládána za bezpředmětnou. Za předmět „Reklamace“ se rovněž nepovažují škody a újmy, které jsou předmětem krytí pojišťoven na základě pojistných smluv.

3. Reklamační řízení se netýká případů, kdy k neposkytnutí úplných služeb a programu došlo z tzv. hlediska „Vyšší moci“ (přírodní katastrofy, bouře, stávky, zácpy na silnicích, v ohrožení života, zdraví, náhlých poruch či haváriích apod.).

IX. Cestovní pojištění

Každý zákazník musí být pojištěn. Je na zákazníkovi, kterou z pojišťoven pro pojištění zvolí.

X. Zdravotní péče

Každý zákazník je povinen posoudit náročnost zájezdu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku, příp. konzultovat svoji účast s lékařem. Rovněž vzít s sebou léky, které užívá.

XI. Cestovní doklad

Účastník zahraničního zájezdu je povinen si obstarat sám včas platný cestovní doklad a v průběhu zájezdu jej opatrovat proti ztrátě. Za důsledky a náklady vyplývající ze ztráty či zcizení dokladů CK nezodpovídá.

XII. Nečerpání služeb

1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK se řídí právem České republiky.

2. Zákazník souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek emailem. V případě, že zákazník nesouhlasí se zasíláním aktuálních nabídek, oznámí tuto skutečnost poskytovateli emailem.

3. Všechny uvedené údaje budou použity jen pro potřeby cestovní kanceláře a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Některé údaje však budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. cestovního pojištění). Zákazník souhlasí s použitím svých osobních údajů pro tuto potřebu.

4. CK neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během výletu.

Tyto VSP jsou účinné od 1. 5. 2014

Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Podmínky pro uchovávání nebo přístup ke cookies je možné nastavit ve vašem prohlížeči.